Regulamin

Regulamin sklepu internetowego mStilleto

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedawcy oraz klientów i użytkowników sklepu  internetowego mStilleto prowadzonego pod adresem www.modne-obuwie.pl, (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem )

1.2. Właścicielem Sklepu jest Piotr Hołowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BESTBUT Piotr Hołowiński z siedzibą w Biłgoraju, ul. Piłsudskiego 88 (PNA: 23-400 Biłgoraj), NIP: 9181009735, REGON: 950226088, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, telefon: 795 890 700, e- mail bestbut99@gmail.com, w dalszej części Regulaminu zwany Sprzedawcą.

1.3. Regulamin sklepu internetowego dostępny jest w zakładce „Regulamin zakupów” . Regulamin dostępny jest w formie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku Klienta.

1.4. Sklep informuje, iż warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klienta są następujące:

 1. a) dostęp do sieci Internet,
 2. b) korzystanie z odpowiedniej przeglądarki internetowej ,
 3. c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

1.5. Sklep oprócz umożliwiania zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci internet, świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi zakładania i prowadzenia konta klienta (użytkownika) Sklepu oraz przesyłania drogą elektroniczną zamówionej informacji handlowej. Klient w każdym momencie uprawniony jest do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług prowadzenia konta i wysyłania informacji handlowej.

1.6. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Sklep usług drogą elektroniczną mogą być składane drogą mailową na adres: bestbut99@gmail.com

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji zawierającej wszystkie dane pozwalające na jej rozpatrzenie.

 

 1. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

2.1. Za pośrednictwem Sklepu  Sprzedawca prowadzi sprzedaż obuwia, torebek, portfeli, wkładek, akcesoriów obuwniczych i innych towarów znajdujących się w aktualnej ofercie zamieszczonej na stronach internetowych Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Oferta Sklepu podlega bieżącej aktualizacji.

2.2 Kupującym mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (w dalszej części Regulaminu zwane Klientami).

2.3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku za pośrednictwem strony internetowej www.modne-obuwie.pl , z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia zamieszczonego na w/w stronie. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, sobotę i niedzielę będą realizowane w pierwszym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.

2.4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie jego postanowień najpóźniej w chwili składania zamówienia lub rejestracji konta użytkownika.

2.5. Do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych przez Sklep danych koniecznych do realizacji zamówienia i wysyłki towaru. Klienci sklepu w celu złożenia zamówienia nie są zobowiązani do rejestracji konta użytkownika. Zamówienie Klienta złożone jest z chwilą użycia przycisku „Zamów i zapłać”. Złożone przez Klienta zamówienie jest ofertą Klienta złożoną Sklepowi, dotyczącą zawarcia umowy towarów wskazanych w zamówieniu.

2.6. Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia (oferty) potwierdzane jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub przy rejestracji konta użytkownika. Umowa sprzedaży towaru objętego zamówieniem zawierana jest z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep.

2.7. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówień nie spełniających wymagań określonych w pkt. 2.5., zawierających nieprecyzyjne dane lub posiadające inne braki uniemożliwiające realizację złożonego zamówienia i dostawę towarów. Sklep internetowy informuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia drogą e-mailową, w sytuacji posiadania zwrotnego e-maila Klienta.

2.8.  Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy towaru adresu na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych w pkt 3.8 i 3.9 Regulaminu.

2.9. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi
w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Podana przy opisie towaru cena nie obejmuje kosztów dostawy towarów do klienta. Koszty dostawy określone są w zakładce Cennik Dostaw. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży.

2.10. Cena podana przy opisie towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2.11. W przypadku braku dostępności wszystkich lub niektórych z zamówionych towarów Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia informuje Klienta o tym jakie pozycje są dostępne i w jakim zakresie możliwa jest realizacja złożonego zamówienia. W tym wypadku Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości  zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie równoznaczny będzie z anulowaniem całego zamówienia.

2.12. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) Sklep internetowy w terminie wskazanym w pkt 2.11 informuje Klienta o braku dostępności towaru oraz ma prawo do anulowania złożonego zamówienia.

2.13. Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep informuje, iż mogą wystąpić nieznaczne /w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych towarów/ różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru.

2.14. Umowa zawarta między Sklepem i Klientem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.


 1. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW


3.1. Zamówione towary dostarczane są na adres Klienta wskazany w zamówieniu, według jego wyboru przesyłką kurierską, bądź poprzez dostawę do wybranego przez Klienta paczkomatu InPost.

3.2. Koszty dostawy towaru ponosi Klient i są one doliczane do ceny towaru podczas składania zamówienia. Koszty dostawy towarów określone są w Cenniku Dostaw /zakładka Cennik Dostaw/. Określone w Cenniku Dostaw koszty dostawy dotyczą dostawy towarów na terenie Rzeczypospolitej Polski.

3.3. Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru i wynosi maksymalnie 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji ustalany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.  Przez czas realizacji zamówienia uważa się okres od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do momentu przekazania zamówionego towaru przewoźnikowi.

3.4. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przelew bankowy,
 • Pobranie (dostępne wyłącznie przy dostawie przesyłką kurierską).

3.5. Klient w przypadku płatności przelewem zobowiązany jest do zapłaty za towar w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Szczegółowe dane do przelewu Sklep przekazuje w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

3.6. W przypadku płatności przelewem towar wysyłany jest do klienta po zaksięgowaniu zapłaty za towar oraz koszty dostawy na rachunku bankowym Sklepu. W wypadku nie otrzymania płatności w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.

3.7. Klient przy odbiorze towaru zobowiązany jest do sprawdzenia jego zgodności z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu.  W wypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kurierskiej Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

3.8. Klient ma prawo do wskazania miejsca dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

3.9. W przypadku dostawy towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polski obowiązują zasady dostawy towaru określone w pkt 3.1 – 3.7 Regulaminu z poniższymi modyfikacjami:

 • dostawa realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 • termin i koszty dostawy uzależnione są od miejsca dostawy towaru. Koszty dostawy określone są w Cenniku Dostaw /zakładka Cennik Dostaw/,
 • zapłata za towar może być dokonana wyłącznie przelewem.

 1. REKLAMACJE I GWARANCJE
 • Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Jeśli towar posiada gwarancję, czas na jaki została udzielona widnieje w opisie towaru na stronie Sklepu.
 • Szczegółowe warunki realizacji gwarancji, adresy punktów gwarancyjnych określone są przez gwaranta w druku gwarancji /karcie gwarancyjnej/.
 • Gwarancja za sprzedany towar nie wyłącza, nie zawiesza, ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady produktu.
 • Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towarów na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).
 • Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Klientowi będącemu konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres BESTBUT Piotr Hołowiński ul. Piłsudskiego 88 23-400 Biłgoraj lub drogą elektroniczną na adres: bestbut99@gmail.com
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Klienta, opis stwierdzonej wady, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Z powodu wad towaru Klient ma praw żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
 • Jeżeli Klient zgłasza żądanie obniżenia ceny lub składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sklep ma prawo do niezwłocznej i nie niosącej nadmiernych niedogodności dla Klienta wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo do usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep, albo Sklep nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 • Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 • Jeżeli Klient zgłosi żądanie naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad, Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 • Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności za wady jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili składania zamówienia. Wady towarów każdorazowo będą wskazane w opisie towaru.
 • Sklep rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.  

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

5.1. Sklep informuje, iż Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zwracając się z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej /alternatywne metody rozstrzygania sporów, tzw. ADR/.  Sklep informuje, iż Inspekcja jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w myśl przepisów ustawy  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.,

5.2. Wykaz stałych sądów polubownych, dane kontaktowe oraz inne informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

5.3. Sklep informuje, iż Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  /tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution)/.

5.4. Sklep informuje, iż Klient będący konsumentem może zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony jego interesów i praw konsumenckich.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

6.1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną i przesyłając je na adres podany w  ust. 1.1. Regulaminu. Klient składając oświadczenie może skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu.

6.2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 6.1. dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.4. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić (art. 38 ustawy o prawach konsumenta). W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6.5. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego klient będący konsumentem może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.6 W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.

6.7. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupionym towarem.

 

 1. 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia lub przy rejestracji konta użytkownika objęte są ochroną przewidzianą w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanym dalej RODO.

7.2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Piotr Hołowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BESTBUT Piotr Hołowiński z siedzibą w Biłgoraju, ul. Piłsudskiego 88 (PNA: 23-400 Biłgoraj), NIP: 9181009735, REGON: 950226088

7.3.  Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep internetowy wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia.

7.4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego.

7.5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności, dostępnej w zakładce Polityka prywatności.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

8.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8.3. Klienci posiadający założone konto użytkownika (klienta) o zmianie Regulaminu będą zawiadamianiu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient który nie akceptuje zmian Regulaminu uprawniony jest do usunięcia konta użytkownika.

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu zakupów

 

POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Pana Piotra Hołowińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BESTBUT Piotr Hołowiński z siedzibą w Biłgoraju, ul. Piłsudskiego 88 (PNA: 23-400 Biłgoraj), NIP: 9181009735, REGON: 950226088, tel. 795 890 700, e-mail: bestbut99@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: BESTBUT Piotr Hołowiński ul. Piłsudskiego 88, 23-400 Biłgoraj niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Pobierz:  Formularz odstąpienia od umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl