Regulamin promocji

40% rabatu na asortyment letni przy zamówieniu 2 produktów

Warunki promocji 40% rabatu na asortyment letni przy zamówieniu 2 produktów

 

I  Postanowienia wstępne

 

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: 40 % rabatu na asortyment letni przy zamówieniu 2 produktów określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji 40% rabatu na asortyment letni przy zamówieniu 2 produktów  (dalej również: „Promocja”) jest BESTBUT Piotr Hołowiński ul. Piłsudskiego 88 23-400 Biłgoraj (który stanowi także adres do doręczeń), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9181009735, REGON: 950226088; adres poczty elektronicznej: bestbut99@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: (+48) 795 890 700 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

3.  Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu internetowego modne-obuwie, dostępnego pod adresem URL: https://www.modne-obuwie.pl/ (dalej również: „Serwis Internetowy”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali kod rabatowy i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego.

 

II Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmującej 40% rabatu na asortyment letni przy zamówieniu 2 produktów (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione z z kategorii: Damskie- Klapki i japonki, Sandały; Męskie- Klapki i japonki, Sandały; Dziecięce- Dziewczynka- Klapki i japonki, Sandałki; Dziecięce- Chłopiec- Klapki i japonki, Sandałki.

3. Promocja obowiązuje od 19.07.2019 do 31.08.2019r. (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a) zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

b) przed zawarciem Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt 5.a należy wpisać kod rabatowy MS40, w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym.

6. Promocja obowiązuje tylko w dostawie, nie obowiązuje w przypadku rezerwacji z odbiorem w sklepie.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

8. W ramach Promocji regularna Cena za Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Serwisie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 40%, liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktów. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

9. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.

10. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

11. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

12. Uczestnik Promocji, dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia mStiletto do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.

 

III Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: bestbut99@gmail.com lub listownie na następujący adres mStiletto: BESTBUT Piotr Hołowiński z siedzibą w Biłgoraju, ul. Piłsudskiego 88, 23-400 Biłgoraj (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje BESTBUT, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

 

IV Postanowienia końcowe

 

1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://www.modne-obuwie.pl/pl/i/Regulamin-promocji/15

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://www.modne-obuwie.pl/ (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. mStiletto przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Piotr Hołowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BESTBUT Piotr Hołowiński. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności mStiletto, dostępnej pod adresem https://www.modne-obuwie.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

6. mStiletto zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki mStiletto i Uczestników Promocji;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez mStiletto wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez mStiletto dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, mStiletto udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

 

Biłgoraj, 19.07.2019r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl